Oficjalna strona Świątyni Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny w Mysiadle
W służbie dla Jego Boskiej Miłości A.C. Bahaktivedanty Swamiego Śrila Prabhupady
Czy odwiedzasz nas
po raz pierwszy?
Zapoznaj się z podstawami kultury Waisznawy oglądając naszą prezentację
Zapraszamy do naszej świątyni na spotkanie otwarte
i wyklad w każdą niedzielę od godziny 13:00
Świątynia Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny
 • Wspólne intonowanie mantry
  Hare Kryszna
 • Wykład z filozofii na podstawie
  Bhagavad-gity
 • Wegetariańska uczta
Komu potrzebna jest dziś wiedza wedyjska?

Materialne problemy?

W londyńskim piśmie Observer, historyk Arnold Toynbee za uważa: "Przyczyna choroby tego świata jest duchowa. Cierpimy, gdyż sprzedaliśmy nasze dusze w pogoni za czymś, co jest zarówno złe w sensie duchowym, jaki i też praktycznie nie osiągalne. Musimy na nowo zastanowić się nad tym celem i zmienić go. Dopóki tego nie zrobimy, dopóty nie będzie pokoju ani pomiędzy nami, ani w żadnym z nas." U podłoża tego stwierdzenia leży fakt, że wszelkie plany poprawy sytuacji na świecie oparte są przede wszystkim na ekonomii, technologii, inżynierii i materialnym wykształceniu. Nawet tak zwana moralność oparta jest na kryteriach materialnych. Dr Pitirim Sorokin, socjolog z Harvardu, stwierdza, że "żyjemy w najbardziej naukowym, najbardziej technologicznym, najbardziej wykształconym stuleciu, a mimo to nasze stulecie jest najbardziej krwawym ze wszystkich znanych nam 25 poprzednich wieków".

Wygląda na to, że sam postęp materialny nie wpływa najlepiej na psychikę ludzką. Szukamy ratunku w nowej technologii, postępie medycznym, inżynierii genetycznej itp. Jednakże społeczeństwa materialnie najbardziej zaawansowane są dotknięte frustracją narówni z krajami rozwijającymi się, a może nawet bardziej. Ludzie z obszarów, gdzie materializm wytworzył największe bogactwo, cierpią z powodu problemów psychicznych i niezwykle wysokiej przestępczości. Jeśli boleją zarówno bogaci i biedni to można wyciągnąć wniosek, że przyczyna cierpień nie jest materialna.

Cierpienie ludzkie wywołane jest nie brakiem rzeczy materialnych, ale tęsknotą za czymś, co materialne nie jest. Historyk Theodore Roszak pisze o tym w następujący sposób: "Osiągnięcia techniczne nie mają żadnego znaczenia jeżeli towarzyszy im brak transcendentalnego odniesienia. W takiej sytuacji pozostaje zaniepokojona ta cześć jaźni, która sięga w ten świat po wartości trwałe, nieśmiertelne."

Takie cytaty możnaby mnożyć w nieskończoność. Oznacza to, że ludzie o otwartych umysłach stopniowo zaczynają rozumieć przyczynę współczesnego chaosu. Jednak wiele osób sprowadza całą kwestię duchową, kwestię ostatecznego sensu życia, do popularnych sloganów w rodzaju: "Jest tyle dróg", "Nikt nie zna prawdy o tych rzeczach", "Każdy myśli, ze jego ścieżka jest lepsza" itd. Czy nie jest zastanawiające, że tak nienaukowo podchodzimy do spraw duchowych. Prawdopodobnie boimy się lub jesteśmy zaniepokojeni perspektywą znalezienia wyjścia z sytuacji dzięki duchowym procesom. Poza tym, istnieje wiele osób, dla których duchowość jest urojeniem, z którym nauka rozprawiła się dawno, dawno temu. Może będzie to zaskakujące, ale w rzeczywistości pokaźna grupa naukowców coraz bardziej zdaje sobie sprawę z tego, że starożytna, duchowa kultura wschodu jest kluczem do rozwiązania najistotniejszych problemów naszej cywilizacji. Oczywiście całkowita zgodność nauki i duchowości jest trudna do osiągnięcia, jakkolwiek może mieć miejsce w świadomości każdego z nas. Wynika to częściowo z faktu, że naukowcy - obawiając się ośmieszenia i nienaukowych teorii - nie chcą omawiać duchowości w sposób naukowy, ani też nauki w sposób duchowy. Ale tak na prawdę, nadęty i zamroczony hedonizmem Zachód mógłby wiele skorzystać ze starożytnych pism wedyjskich, które tworzą rzeczywistą, teoretyczna i praktyczną podstawę wiedzy.

Wedy kontra współczesna nauka

Przez większą część nowożytnej ery, ludzie byli "przykuci" do powierzchni Ziemi i opierali swoje idee, co do natury materii, na obserwacjach, które i dziś możemy przeprowadzić za pomocą naszych zmysłów. Przez ostatnie 200-300 lat zachodni naukowcy posługiwali się eksperymentalnymi obserwacjami i analizami wyników tych eksperymentów, by zbudować wielki gmach wiedzy - współczesnej fizyki - który podaje nam szczegółowy obraz właściwości materii i praw rządzących jej zachowaniem. Współczesne zrozumienie natury i struktury wszechświata jako całości, oparte jest na zinterpretowanych i obserwowalnych zjawiskach rzeczywistości, wewnątrz ram współczesnej fizyki. Jednak wynikiem przemyśleń myślicieli wedyjskich jest teza, że owe ramy współczesnej fizyki są zbyt ograniczone, by pomieścić różnorodność zjawisk zachodzących we wszechświecie. W szczególności ramy te nie mogą zawrzeć wielu cech wszechświata opisanych w pismach wedyjskich i dlatego też wedyjskie re(we)lacje, oglądane z perspektywy współczesnej nauki, wydają się być wyimaginowane lub wręcz absurdalne.

W obecnym czasie założenia dzisiejszej fizyki z pewnością zostały zaakceptowane przez ludzi w ogólności jako prawdziwa podstawa ich poglądu na świat. Jednak założenia te są nie do pogodzenia z podstawami wedyjskiego światopoglądu i zmierzają do zdeskrydytowania idei prezentowanych przez literaturę wedyjską. W niniejszym magazynie będziemy próbowali zredukować tą niezgodność, rozważając naturę energii materialnej oraz duchowej, opisanej w literaturze wedyjskiej, a tym samym dając dostęp do tej starożytnej skarbnicy wiedzy.

Oczywiście wielu ludzi będzie skłonnych argumentować, że wiedza wedyjska nie dorównuje współczesnej nauce, w której dominują szczegółowe rozwinięcia matematyki połączonej z zaawansowanymi osiągnięciami nowoczesnej fizyki. Będą mówić, że opisuje ona naturę na takim poziomie precyzji i szczegółu, do jakiego nigdy nie zbliżono się w dziejach ludzkości, że stworzyła wiele nowych rewolucyjnych idei o jakich nawet nie śnili wcześniejsi myśliciele.

Ten dynamiczny rozwój wyraźnie kontrastuje ze statycznym wedyjskim punktem widzenia świata i ujawnia, że wiele jego nieweryfikowalnych założeń jest po prostu hamulcem postępu. Dlatego, aby docenić wiedzę wedyjską, trzeba zrozumieć jej nadrzędny cel i podstawowe zasady, na których jest oparta. Są one całkiem różne od motywów towarzyszących nowoczesnej nauce, nic więc dziwnego, że prowadzą do diametralnie innego naukowego, jak również kulturowego rozwoju. Wedyjski obraz rzeczywistości oparty jest na fundamentalnej zasadzie, że świat może być zrozumiany przez wysiłki naszych ograniczonych, doczesnych umysłów i zmysłów, tylko w sposób częściowy i niedoskonały. Ponad to, wedyjskie opisy przybliżają istnienie wyższych sfer bytu, zarówno materialnych jak i duchowych. Dla tych, którzy chcieliby poznać te rejony bardziej bezpośrednio, podano proces yogi, który umożliwia stopniowy rozwój świadomości, aż do wyższych poziomów. Tak więc ludzki wysiłek został skoncentrowany bardziej na oczyszczeniu jaźni i na rozwoju wewnętrznego, duchowego potencjału, niż eksploatacji środowiska naturalnego przy użyciu naszego zmysłowego wyposażenia.

Oczywiście obserwowalne zjawiska naturalne, takie jak na przykład ruch planet, były studiowane oraz matematycznie analizowane również i w starożytnej kulturze wedyjskiej. Przedmiot analizy jednak nie miał doprowadzić do obszernego, kompletnego opisu natury. Jego celem było raczej dostarczenie prostych i praktycznych metod radzenia sobie z tymi zjawiskami w życiu codziennym. Tak więc obserwacyjna i matematyczna analiza była używana dla zaspokojenia potrzeb związanych z wyższymi aspektami rzeczywistości, która nie może być bezpośrednio zaobserwowana i opisana matematycznie. Ponieważ nie istniała kwestia opracowania ostatecznej matematyczno-fizycznej teorii naukowej, nie czyniono żadnych starań ku temu, a matematyczne modele były tak proste, jak to było tylko możliwe, zaspokajając praktyczne potrzeby, dla których zostały przeznaczone.

Alternatywa

Kontrastując z powyższym, współczesna nauka opiera się na idei, że naturę można w pełni zrozumieć używając do tego naszych obecnych receptorów, a głównym jej przesłaniem jest teoria, że wszystkie aspekty rzeczywistości mogą być bez-pośrednio obserwowane i opisane matematycznie. Jeśli zbadamy historię współczesnej fizyki i astronomii zobaczymy, że te dziedziny były i są zdominowane przez gwałtowny pęd do wydarcia naturze wszelkich sekretów i stworzenia teorii wszechrzeczy. Dlatego też możemy dowieść, że wiele rozbieżności między wedyjską, a współczesną nauką powstaje wskutek tych fundamentalnych różnic w sposobie podejścia. Wiedza wedyjska nie wykazuje tego samego obszernego matematycznego rozwoju, co współczesna nauka, ponieważ światopogląd wedyjski nie dostarcza żadnych powodów do podjęcia takich działań. Z drugiej strony nauka współczesna jest ściśle ograniczona do trój- lub czterowymiarowego continuum, gdyż współczesnemu człowiekowi brak a priori zmysłowych zdolności do obserwowania wyższowymiarowych aspektów rzeczywistości. Wynika to również z tego, że współczesna nauka kładzie wielki nacisk na szybkie opracowanie całkowitego modelu świata w oparciu o dostępne, niedoskonałe obserwacje.

Wiedza współczesna może wydawać się doskonalsza od swego wedyjskiego odpowiednika, jeśli postawimy tezę, że rzeczywistość jest ograniczona tylko do tego, co zwykłe istoty ludzkie mogą postrzec używając, albo swych nieuzbrojonych zmysłów, albo instrumentów mechanicznych. Jednakże jeśli wedyjska idea wyższych, duchowych sfer egzystencji jest choćby w przybliżeniu prawidłowa, wówczas staje się jasne, że współczesne podejście powoduje, że skupiamy naszą uwagę na względnie nieistotnych aspektach rzeczywistości. Z tego punktu widzenia techniczna komplikacja nowoczesnej fizyki jawi się bardziej jako utrudnienie w osiągnięciu wiedzy, niż jako przykład wielkiego naukowego postępu.

Oczywiście dla osoby obeznanej ze współczesnymi ideami, jednoznaczny kontrargument jest taki, że kompleksowe, techniczne metody nowoczesnej fizyki odsłaniają wiele cech natury, które przewyższają opisy w literaturze wedyjskiej. Tak więc światopogląd wedyjski nie jest już dłużej potrzebny. Jednak możliwy jest także taki teoretyczny opis natury, który by dorównywał, czy wykraczał poza współczesną naukę pod względem technicznej złożoności, lecz który byłby zgodny z koncepcją wedyjską. Taka teoria mogłaby przyjąć formę radykalnie nowych ram pojęciowych, a nasz obecny system teoretyczny traktowałaby jako przybliżenie o ograniczonym zasięgu zastosowania.

Autor: Artur Malec

Odsłon: 1871
Założyciel-Acarya, Jego Boska Miłość
A.C. Bhaktivedanta Swami Śrila Prabhupada
Śrila Prabhupada powiedział

"Gdy udaje się do Los Angeles, jestem na Vaikunthach. Gdy udaje się do Nowego Yorku, jestem na Vaikuntach. Gdziekolwiek zdobyliśmy świątynię, tam są Vaikunthy. Zatem dlaczego mam mieć jakieś zastrzeżenia? Wykonujcie dobrze swoje obowiązki i zobaczcie czego pragnie Krsna. Niech się to wypełni. Jednak wykonujcie swoje obowiązki. Waszym obowiązkiem jest modlić się do Krsny z takim uczuciem jak robią to dziecie i pozwolić, by to On zdecydował. I ja również nie będę miał żadnych obiekcji."

Vrindavan, 29 maja 1977 roku

Facebook
Newsletter
Dodaj do listy odbiorców
Aktualizuj preferencje
Usuń z listy odbiorców
Kalendarz (Warszawa)
3 czerwiec 2017
Sri Baladeva Vidyabhusana - Dzień odejścia
Ganga Puja
Srimati Gangamata Gosvamini - Dzień pojawienia się
5 czerwiec 2017
Pandava Nirjala Ekadasi
(pełny post - nawet od wody - jeśli nie przestrzegało się pozostałych Ekadasi)
6 czerwiec 2017
Przerwanie postu 04:17 - 08:15
7 czerwiec 2017
Panihati Cida Dahi Utsava
9 czerwiec 2017
Snana Yatra
Sri Mukunda Datta - Dzień odejścia
Sri Sridhara Pandita - Dzień odejścia
Ostatni dzień Trivikrama Masa
10 czerwiec 2017
Sri Syamananda Prabhu - Dzień odejścia
Pierwszy dzień Vamana Masa
14 czerwiec 2017
Sri Vakresvara Pandita - Dzień pojawienia się
15 czerwiec 2017
Mithuna Sankranti
19 czerwiec 2017
Sri Srivasa Pandita - Dzień odejścia
20 czerwiec 2017
Yogini Ekadasi
21 czerwiec 2017
Przerwanie postu 04:14 - 09:49
24 czerwiec 2017
Gundica Marjana
Sri Gadadhara Pandita - Dzień odejścia
Srila Bhaktivinoda Thakura - Dzień odejścia
(post do południa)
25 czerwiec 2017
Ratha Yatra
Sri Svarupa Damodara Gosvami - Dzień odejścia
Sri Sivananda Sena - Dzień odejścia
29 czerwiec 2017
Hera Pancami (4 dni po Ratha Yatrze)
Sri Vakresvara Pandita - Dzień odejścia
3 lipiec 2017
Powrót Ratha (8 dni po Ratha Yatrze)
4 lipiec 2017
Ekadasi (bez postu)
5 lipiec 2017
Sayana Ekadasi
6 lipiec 2017
Przerwanie postu 04:23 - 09:54
8 lipiec 2017
Guru (Vyasa) Purnima
Srila Sanatana Gosvami - Dzień odejścia
9 lipiec 2017
Ostatni dzień Vamana Masa
10 lipiec 2017
Pierwszy miesiąc Caturmasyi
(przez miesiąc post od warzyw liściastych)
Pierwszy dzień Sridhara Masa
14 lipiec 2017
Srila Gopala Bhatta Gosvami - Dzień odejścia
16 lipiec 2017
Karka Sankranti
17 lipiec 2017
Srila Lokanatha Gosvami - Dzień odejścia
18 lipiec 2017
Założenie ISKCON-u w Nowym Yorku
19 lipiec 2017
Ekadasi (bez postu)
20 lipiec 2017
Kamika Ekadasi
21 lipiec 2017
Przerwanie postu 04:40 - 10:01
26 lipiec 2017
Sri Raghunandana Thakura - Dzień odejścia
Sri Vamsidasa Babaji - Dzień odejścia
Statystyki
Ilość odwiedzin: 339 979

Bhakti Vriksha

Bhakti Wriksza - to najpełniejsza i najbardziej dynamiczna metodyka przekazywania duchowej wiedzy i jej realizacji we współczesnym świecie. Dokładamy wszelkich starań, aby zatroszczyć się o każdą początkują osobę, włączając ją do małej grupy duchowego wsparcia. Grupy spotykają się regularnie w domach prowadzących, w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Uczestnicy nawiązują serdeczne relacje przyjaźni oparte o wspólne zainteresowanie i głębokie wymiany. W programie spotkań jest poznawanie się, śpiewanie, wspólna dyskusja i elementy medytacji.

Wriksza znaczy drzewo. Pan Caitanya - założyciel ruchu sankirtanu - jest pniem drzewa Bhakti. Grupy Bhakti Wriksza są gałązkami tego pięknego, kwitnącego drzewa. W takich grupach możemy doświadczyć, płynącego od duchowych korzeni, odżywienia i wzrostu.

ZAMKNIJ

Ustawienia poczty

1.Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij przycisk „To nie jest spam”.
1. Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij przycisk „To nie spam”.
4. Kliknij „OK”.
1. Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij przycisk „Oznacz” i wybierz polecenie „nie spam”
4. Kliknij „dalej”.
1. Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij przycisk „To nie jest spam”.
1. Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Najedź kursorem na przycisk „Usuń”.
4. Kliknij przycisk „Nie spam”.
1. Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij kursorem na przycisk „To nie spam”
.
1. Otwórz folder „Wiadomości-śmieci”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij link „wiadomość niebędąca śmieciem”.

ZAMKNIJ

Witamy na oficjalnej stronie Świątyni Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny (ISKCON) w Mysiadle. Jeśli po raz pierwszy spotykasz się z bhakti-yogą, czy też kulturą wedyjską lub kulturą Waisznawa - poniższa prezentacja przybliży Ci podstawowe zagadnienia związane z naszą wiarą, filozofią oraz praktyką.

 • 1. Śrila Prabhupada - założyciel-acarya Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny (ISKCON)
 • 2. Wedy - święte księgi Indii
 • 3. Intonowanie Świętych Imion Boga
 • 4. Bóstwa i świątynia
 • 5. Kuchnia wegetariańska i Prasadam

Jeśli pragniesz dowiedzieć się więcej na którykolwiek z prezentowanych tematów, zapraszamy do lektury bogatej kolekcji artykułów na naszej stronie.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej świątyni! W każdą niedzielę od godziny 13:00 do 15:30 organizujemy specjalny program otwarty, a w nim: wspólne medytacyjne śpiewanie, prezentacja filozofii Bhagavad-gity oraz wspaniała wegetariańska uczta. Wstęp wolny.