Oficjalna strona Świątyni Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny w Mysiadle
W służbie dla Jego Boskiej Miłości A.C. Bahaktivedanty Swamiego Śrila Prabhupady
Czy odwiedzasz nas
po raz pierwszy?
Zapoznaj się z podstawami kultury Waisznawy oglądając naszą prezentację
Zapraszamy do naszej świątyni na spotkanie otwarte
i wyklad w każdą niedzielę od godziny 13:00
Świątynia Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny
 • Wspólne intonowanie mantry
  Hare Kryszna
 • Wykład z filozofii na podstawie
  Bhagavad-gity
 • Wegetariańska uczta
O nas

Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny, znane też jako ISKCON (skrót od angielskiej nazwy) jest ruchem misyjnym należącym do wisznuizmu, jednego z trzech głównych nurtów hinduizmu. Wisznuizm jest religią monoteistyczną, uznającą wiarę w jednego, osobowego Boga, nazywanego Kryszna, Rama lub Wisznu. Wisznuizm uznaje, że ten sam Bóg, pod innymi imionami, czczony jest w innych światowych religiach.

Założycielem bengalskiej szkoły wisznuizmu, do którego w szczególności nawiązuje Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny, jest Śri Kryszna Ćajtanja Mahaprabhu (1486-1534). Głosił on, że celem ludzkiego życia jest pełne miłości oddanie się Bogu, zaś najskuteczniejszą praktyką która do tego prowadzi - intonowanie świętych imion.Wyznawcy Kryszny wierzą ponadto w nieśmiertelność oraz boskie pochodzenie duszy, odrębność duszy i ciała, reinkarnację oraz możliwość ostatecznego wyzwolenia.

Podstawowymi pismami świętymi wyznawców Kryszny są sanskryckie traktaty: Bhagavad-gita, Śrimad-Bhagavatam oraz Caitanya Caritamrita.

Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny zostało zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych w lipcu 1966 przez A.C. Bhaktivedantę Swamiego Prabhupada (1896-1977), spadkobiercę i propagatora nauk Śri Ćajtańji.

Do Polski ruch trafił w 1976 roku, zaś formalna rejestracja nastąpiła dwanaście lat później, w 1988 roku.

Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny bezpośrednio nawiązuje do nauk Śri Kryszny Ćajtanji Mahaprabhu (1486-1534), założyciela bengalskiej odmiany wisznuizmu nazywanego też wisznuizmem Gaudija. Członkowie Towarzystwa wyznają swą wiarę w oparciu o następujące prawdy wiary, skodyfikowane przez Śrila Bhaktivinoda Thakura (1840-1911), jednego z najważniejszych nauczycieli tej szkoły:

 1. Wedy oraz pisma przekazujące wedyjską konkluzję, stanowią Absolutną Prawdę. Będąc objawionymi i wiecznymi, są źródłem i głównym dowodem, z którego wypływają pozostałe prawdy.
 2. Osoba Boga - Kryszna jest oryginalnym Najwyższym Panem, ostateczną rzeczywistością oraz praźródłem wszystkich ekspansji i wszystkiego co istnieje.
 3. Kryszna jako przyczyna wszystkiego jest Wszechwiedzący i Wszechmogący.
 4. Kryszna jest źródłem wszystkich uczuć i najwyższym obiektem miłości; czerpie On przyjemność ze związków ze Swoimi wielbicielami i zawsze jest obecny w świecie duchowym.
 5. Wszystkie żyjące istoty (dusze) są wiecznymi i odrębnymi częściami mającymi swój początek w Krysznie; jest nieskończona ilość żywych istot, zamieszkują one światy duchowe i materialne.
 6. Żywe istoty (dusze) przebywające w świecie materialnym żyją w zapomnieniu o swym wiecznym związku z Kryszną; ulegając iluzji, utożsamiają się z materialnymi ciałami i cierpią niedole powtarzających się narodzin i śmierci.
 7. Żywe istoty (dusze) przebywające w świecie duchowym są świadome swojej duchowej tożsamości; posiadając różnorodne związki z Kryszną, wiecznie przebywają z Nim w świecie duchowym.
 8. Wszystko co przejawione w tym świecie jest jednocześnie tożsame i różne od Kryszny.
 9. Służba w oddaniu (bhakti) jest najlepszym sposobem obudzenia duchowej natury i odnowienia związku z Kryszną; jako taka uważana jest za najważniejsze zajęcie.
 10. Ostatecznym celem życia jest rozwinięcie czystej miłości do Boga.

Wyznawcy Kryszny akceptują ponadto zestaw podstawowych założeń religijnych hinduizmu:

 1. Ciało jest różne od duszy - dusza jest rzeczywistym "ja"; dzięki jej obecności ciało rozwija się i odczuwa. Dusza jest wieczna, nienarodzona i nieśmiertelna, nie ginie w odróżnieniu do ciała, w którym przebywa. Dusza jest obecna w ciele każdej żywej istoty (również w roślinach i zwierzętach).
 2. Prawo karmy reguluje wszelką aktywność w tym świecie - zgodnie z tym prawem każde działanie przynosi odpowiednie następstwa w przyszłości; suma dobrych i złych uczynków warunkuje obecne i następne wcielenia duszy. Prawo karmy działa automatycznie i podlegają mu bez wyjątku wszystkie żywe istoty w tym materialnym stworzeniu. Dopóki żywa istota generuje karmę, dopóty zmuszona jest bez końca rodzić się i umierać w cyklu samsary.
 3. Reinkarnacja - jest to cykl powtarzających się narodzin i śmierci w różnych wcieleniach (ludzkich, zwierzęcych, roślinnych), uwarunkowanych wcześniejszym działaniem. Celem ludzkiego życia jest uwolnienie się z tego ciągu i osiągnięcie ostatecznego wyzwolenia. Nie jest to możliwe dopóki żywa istota tkwi w niewiedzy na temat swej duchowej tożsamości.
 4. Wyzwolenie - jest celem praktyk religijnych i oznacza całkowite podporządkowanie się Bogu; osiągnięcie takiego stanu możliwe jest poprzez praktykowanie jogi.
 5. Joga - jest wszelką świadomą aktywnością człowieka zmierzająca do wyzwolenia; jogę najlepiej jest praktykować pod kierunkiem kwalifikowanego mistrza duchowego (guru).

Członkowie Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny wierzą także, że Śri Kryszna Ćajtanja Mahaprabhu jest samym Kryszną, który zstąpił na ziemię około 500 lat temu by nauczać drogi bhakti (całkowitego oddania się Bogu) oraz że A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada jest autentycznym nauczycielem reprezentującym nauki Ćajtanji.

Rejestrując Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada sformułował następującą misję:

 1. Systematyczne szerzenie wiedzy duchowej wśród ogółu społeczeństwa, w celu: zaznajomienia ludzi z w technikami życia duchowego, powstrzymania upadku wartości moralnych i osiągnięcia prawdziwej jedność i pokoju na świecie.
 2. Propagowanie świadomości Kryszny, tak jak została ona objawiona w Bhagawad-gicie i Śrimad-Bhagavatam.
 3. Umacnianie więzi między członkami Towarzystwa i zbliżanie ich do Kryszny, Najwyższej Istoty, i poprzez to rozwinięcie w nich oraz we wszystkich ludziach idei, że każda dusza jest integralną cząstką Boga (Kryszny), równą mu jakościowo.
 4. Nauczanie i rozpowszechnianie ruchu sankirtana (zbiorowego intonowania świętego imienia Boga), jak jest to objawione w naukach Śri Ćaitanji Mahaprabhu.
 5. Wznoszenie dla członków Towarzystwa i ogółu społeczeństwa, świętych przybytków transcendentalnych rozrywek, poświęconych osobie Kryszny.
 6. Zacieśnianie więzi między członkami Towarzystwa w celu nauczania prostszego i bardziej naturalnego sposobu życia.
 7. Publikowanie i kolportowanie periodyków, magazynów, książek i innych pism mogących przyczynić się do osiągnięcia wspomnianych wyżej celów.

Wisznuizm pojawił się w krajach Zachodu w 1965 roku za sprawą Hindusa - A.C. Bhaktivedanty Swamiego Prabhupada, urodzonego w Kalkucie 1 września 1896 roku. Rodzice Abhay Carana byli praktykującymi wajsznawami, od małego wyrastał więc w duchu oddania dla Kryszny.

Jako młodzieniec Abhay Caran De był zaangażowany w niepodległościowy ruch Gandhiego. W tym też okresie spotkał swego mistrza duchowego - Śrila Bhaktisiddhantę Sarasvati Gosvamiego. Gosvami, wybitny uczony i założyciel sześćdziesięciu czterech instytutów wedyjskich (Gaudiya Matha), polubił młodego i wykształconego Abhaya i już podczas pierwszego spotkania, zachęcał go by poświęcił swoje życie propagowaniu wiedzy wedyjskiej w języku angielskim.

W 1933 roku, po jedenastu latach od pierwszego spotkania, Śrila Prabhupada przyjął formalną inicjację (święcenia), stając się tym samym jednym z uczniów Gosvamiego. Kilka lat później, już jako żonaty mężczyzna, Prabhupada napisał swój pierwszy komentarz w języku angielskim. Było to opracowanie do Bhagavad-gity. Ponadto regularnie wspierał działalność misyjną Gaudiya Math, a od 1944 roku zaczął samodzielnie wydawać dwutygodnik Back to Godhead (wydawany do dziś przez jego zwolenników w ponad trzydziestu językach).

W 1947 roku, w uznaniu dla uczoności i oddania Abhaya, Towarzystwo Gaudiya Vaisnava nadało mu honorowy tytuł "Bhaktivedanta", czyli "ten, który poznał istotę bhakti". Później otrzymał także honorowy tytuł "Prabhupada", używany wobec osób, które wniosły wybitny wkład w rozwój literatury oraz głoszenie religii na całym świecie.

W 1954 roku Prabhupada założył Ligę Bhaktów w Jhansi. W tym samym roku, w wieku pięćdziesięciu ośmiu lat, przyjął najpierw ślub wanaprasthy, a pięć lat później sannjasy (dającej status mnicha) by całkowicie mógł poświęcić się studiom, pisaniu i działalności misyjnej. Żyjąc w bardzo skromnych warunkach w średniowiecznej świątyni Radha-Damodara, rozpoczął pracę nad dziełem swego życia - wielotomowym tłumaczeniem i komentarzem do osiemnastu tysięcy wersetów Śrimat-Bhagavatam (Bhagavata Purany).

13 sierpnia 1965 roku, po opublikowaniu trzech tomów Bhagavata Purany, w wieku sześćdziesięciu dziewięciu lat Śrila Prabhupada opuścił Indie udając się do Ameryki, by wypełnić misję swego mistrza duchowego. Po niemalże roku zmagania się z przeciwnościami losu, w lipcu 1966 roku założył Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny (ISKCON).

Pierwsi zwolennicy Prabhupada wywodzili się głównie ze środowiska młodzieżowej kontrkultury. Bhaktivedanta Swami oferował im alternatywę dla narkotycznych sposobów osiągania ekstazy religijnej. Propagował praktyki rytualne pełne tańca i muzyki, sympatyków zjednało mu także zaangażowanie w ruch G. Harrisona oraz J. Lennona. Pod jego troskliwym przewodnictwem Towarzystwo w ciągu dziesięciu lat rozrosło się w światową konfederację prawie stu aśramów, świątyń i społeczności farmowych. Ponadto powołał do życia wydawnictwo Bhaktivedanta Book Trust, wedyjski system edukacyjny podstawowego i średniego stopnia, i wreszcie zainicjował badania naukowe w obrębie Bhaktivedanta Institute. Z inicjatywy Śrila Prabhupady rozpoczęto też budowę kilku wielkich, międzynarodowych centrów kulturalnych w Indiach. Jednak najbardziej znaczącym dorobkiem Śrila Prabhupady są jego książki. Napisał ponad czterdzieści tomów tłumaczeń i komentarzy do filozoficzno-religijnej klasyki starożytnych Indii. Wysoko cenione w kręgach uniwersyteckich za autorytatywność, głębię i jasność, używane są jako standardowe podręczniki na wielu wyższych uczelniach.

Pomimo zaawansowanego wieku, Śrila Prabhupada w ciągu zaledwie dwunastu lat czternaście razy okrążył kulę ziemską, wygłaszając wykłady na sześciu kontynentach.

Zmarł 14 listopada 1977 roku.

Początki ruchu w Polsce datuje się na 1976 rok. Wtedy też na sierpniowym zlocie hippisów w Częstochowie, pojawili się pierwsi, przybyli z zagranicy, wyznawcy Kryszny. Ubrani w powiewne "prześcieradła", z ogolonymi głowami przyciągali uwagę młodzieży. Popularności przydawało im także darmowe rozdawanie wegetariańskiego pożywienia oraz długogrających płyt z muzyką wyprodukowaną przez G. Harrissona (w owym czasie praktycznie w kraju nieosiągalnych).

Zainteresowanie z jakim się spotkali, spowodowało kolejne odwiedziny za "żelazną kurtyną". Rok później Harikeśa Swami, uczeń żyjącego jeszcze Swamiego Prabhupada, w jego imieniu, inicjował pierwszego polskiego ucznia, Uttama Bhakti dasa. Podczas kolejnych lat przybywało zwolenników i tak pod koniec roku 1979 można już było mówić o dwóch ośrodkach wyznania (warszawskim i wrocławskim). Przed ogłoszeniem stanu wojennego udało się także zakupić budynki we wsi Czarnów, co zapoczątkowało rozwój społeczności farmowej. Farma w Czarnowie funkcjonuje do dzisiaj.

Stan wojenny odbił się na działalności misyjnej bhaktów, która wcześniej też nie była prowadzona na zbyt szeroką skalę. W tym czasie dosyć częste były 48-mio godzinne zatrzymania, a niektórzy wyznawcy ścigani byli nawet listem gończym. Nie można było oficjalnie zapraszać zagranicznych gości, nie wspominając o organizowaniu otwartych programów. Dystrybucja literatury (podstawowe źródło dochodów) uważana była za nielegalną, co prowadziło do regularnych scysji z policją. Nierzadkie były także donosy sąsiadów i co za tym idzie palenie książek i innych dokumentów w obawie przed rewizją. Ośrodki działały w ukryciu, zdarzało się, że o ich istnieniu nie wiedzieli nawet młodsi uczestnicy ruchu.

Jednak sytuacja polityczna nie zahamowała rozwoju Towarzystwa. W połowie lat osiemdziesiątych bardzo prężnie działała grupa studentów pod nazwą Studencka Grupa Aktywności Weda, organizując spotkania oraz wydając miesięcznik pod tym samym tytułem. Coraz więcej osób odwiedzało krysznaickie miejsca kultu, przyjmując hinduski styl życia i myślenia.

Odwilż polityczno-społeczna mająca miejsce pod koniec lat osiemdziesiątych, pozwoliła na bardziej aktywną działalność misyjną. W 1989 roku odbył się pierwszy pochód na Starym Mieście w Warszawie oraz duży trzydniowy festiwal z udziałem zagranicznych gości.

W latach dziewięćdziesiątych powstało wiele prężnych centrów, a niektóre z nich przeformowały się nawet w regularne świątynie: we Wrocławiu (który wsławił się wieloletnim rozdawaniem pożywienia potrzebującym), Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Gdańsku. Warto też wspomnieć o zarejestrowanej w 1993 roku "podróżującej świątyni", zajmującej się organizowaniem festiwali na terenie całego kraju. Działalność wszystkich tych ośrodków w latach dziewięćdziesiątych pozwoliły zaliczyć ISKCON do najprężniej rozwijających się związków wyznaniowych o proweniencji dalekowschodniej.

Pierwsza formalna rejestracja ruchu miała miejsce w czerwcu 1988 roku. Na mocy prawa o stowarzyszeniach, zarejestrowano wtedy Towarzystwo Świadomości Kryszny - Bhakti Yoga w PRL. Kilka lat później Towarzystwo zaczęło ubiegać się o status związku wyznaniowego, który uzyskało 31 stycznia 1991 roku (Rejestr Kościołów i Organizacji Religijnych, dział A, numer 30): www.bip.mswia.gov.pl.

W 1994 roku dokonane zostały nieznaczne zmiany w statucie, wtedy też usunięto z nazwy końcówkę "w Polsce", przyjmując ostateczną nazwę - Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny.

Dzisiaj (dane z 2007 roku) na terenie Polski działają trzy świątynie: w podwarszawskim Mysiadle, Wrocławiu oraz ekologiczna farma w Czarnowie. We wszystkich trzech świątyniach mieszka zaledwie kilkadziesiąt osób, zaś reszta krysznaickiej społeczności żyje jako ogół polskiego społeczeństwa - w rodzinach, ucząc się i pracując.

Większość członków ISKCON-u praktykuje świadomość Kryszny w domu, żyjąc w rodzinie, ucząc się i pracując, podobnie jak ogół społeczeństwa. Świątynie są dla wyznawców miejscem kultu i edukacji, i mieszka w nich niewielki odsetek społeczności (w Polsce, w trzech świątyniach, jest to nie więcej niż 30 osób; dane z 2007 roku). Duchowni w świątyniach uczą się, służą jako kapłani dla polskich i hinduskich wyznawców Kryszny oraz zajmują się działalnością charytatywną i misyjną.

Międzynarodowym Towarzystwem Świadomości Kryszny zarządza kolektywnie Naczelne Ciało Kierujące (Governing Body Commission, w skrócie GBC), struktura ustanowiona w 1970 roku, jeszcze za życia założyciela A.C. Bhaktiwedanty Swamiego Prabhupada. W jej skład wchodzi aktualnie kilkadziesiąt osób, które w demokratycznym głosowaniu, ustalają główne strategie i wytyczne dla całego ruchu.

Podrzędnymi w stosunku do GBC są regionalne oddziały rady, czyli Regional Governing Body (RGB), skupiające reprezentantów poszczególnych państw oraz osoby pełniące funkcje reprezentacyjne na danym obszarze.

Podrzędnymi w stosunku do RGB są rady poszczególnych państw, w Polsce - Rada Polskiej Jatry. W jej skład wchodzą m.in. prezydenci świątyń, sekretarz, skarbnik, reprezentant GBC, a także dyrektor Biura Informacyjnego i przedstawiciel społeczności pozaświątynnej.

W Polsce autorytet Śrila Prabhupada jest reprezentowany w następujących funkcjach przez wymienione osoby:

GBC na Polskę: J.Ś. Bhakti Vaibhava Maharaja oraz co-GBC J.Ś. Prahladananda Maharaja


Rada Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny:
Trisama das - Sekretarz, Mandakini dasi - skarbnik,
oraz wszyscy Prezydenci Świątyń: Dvarakacyuta das, Gaurangavatar das, Krsna-kirtan das

Lokalnie - Zarząd Świątyni Nowe Ramana Reti w Mysiadle:
Prezydent - Krsna-kirtan das i Skarbnik - Madhavananda das

 • www.wydawnictwo-weda.pl - oficjalna strona Wydawnictwa Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny - Weda
 • www.blservices.com - największy ISKCON-owy sklep z anglojęzyczną literaturą krysznaicką (realizuje także sprzedaż wysyłkową)
 • www.bbt.se - wydawnictwo Bhaktivedanta Book Trust; wydawca książek przetłumaczonych i opatrzonych komentarzami przez A.C. Bhaktivedantę Swamiego Prabhupada (założyciela ISKCON-u)
 • http://biblioteka.nama-hatta.pl/ - polskojezyczna, internetowa biblioteka wydawnictw Bhaktivedanta Book Trust
Założyciel-Acarya, Jego Boska Miłość
A.C. Bhaktivedanta Swami Śrila Prabhupada
Śrila Prabhupada powiedział

"Gdy udaje się do Los Angeles, jestem na Vaikunthach. Gdy udaje się do Nowego Yorku, jestem na Vaikuntach. Gdziekolwiek zdobyliśmy świątynię, tam są Vaikunthy. Zatem dlaczego mam mieć jakieś zastrzeżenia? Wykonujcie dobrze swoje obowiązki i zobaczcie czego pragnie Krsna. Niech się to wypełni. Jednak wykonujcie swoje obowiązki. Waszym obowiązkiem jest modlić się do Krsny z takim uczuciem jak robią to dziecie i pozwolić, by to On zdecydował. I ja również nie będę miał żadnych obiekcji."

Vrindavan, 29 maja 1977 roku

Facebook
Newsletter
Dodaj do listy odbiorców
Aktualizuj preferencje
Usuń z listy odbiorców
Kalendarz (Warszawa)
3 czerwiec 2017
Sri Baladeva Vidyabhusana - Dzień odejścia
Ganga Puja
Srimati Gangamata Gosvamini - Dzień pojawienia się
5 czerwiec 2017
Pandava Nirjala Ekadasi
(pełny post - nawet od wody - jeśli nie przestrzegało się pozostałych Ekadasi)
6 czerwiec 2017
Przerwanie postu 04:17 - 08:15
7 czerwiec 2017
Panihati Cida Dahi Utsava
9 czerwiec 2017
Snana Yatra
Sri Mukunda Datta - Dzień odejścia
Sri Sridhara Pandita - Dzień odejścia
Ostatni dzień Trivikrama Masa
10 czerwiec 2017
Sri Syamananda Prabhu - Dzień odejścia
Pierwszy dzień Vamana Masa
14 czerwiec 2017
Sri Vakresvara Pandita - Dzień pojawienia się
15 czerwiec 2017
Mithuna Sankranti
19 czerwiec 2017
Sri Srivasa Pandita - Dzień odejścia
20 czerwiec 2017
Yogini Ekadasi
21 czerwiec 2017
Przerwanie postu 04:14 - 09:49
24 czerwiec 2017
Gundica Marjana
Sri Gadadhara Pandita - Dzień odejścia
Srila Bhaktivinoda Thakura - Dzień odejścia
(post do południa)
25 czerwiec 2017
Ratha Yatra
Sri Svarupa Damodara Gosvami - Dzień odejścia
Sri Sivananda Sena - Dzień odejścia
29 czerwiec 2017
Hera Pancami (4 dni po Ratha Yatrze)
Sri Vakresvara Pandita - Dzień odejścia
3 lipiec 2017
Powrót Ratha (8 dni po Ratha Yatrze)
4 lipiec 2017
Ekadasi (bez postu)
5 lipiec 2017
Sayana Ekadasi
6 lipiec 2017
Przerwanie postu 04:23 - 09:54
8 lipiec 2017
Guru (Vyasa) Purnima
Srila Sanatana Gosvami - Dzień odejścia
9 lipiec 2017
Ostatni dzień Vamana Masa
10 lipiec 2017
Pierwszy miesiąc Caturmasyi
(przez miesiąc post od warzyw liściastych)
Pierwszy dzień Sridhara Masa
14 lipiec 2017
Srila Gopala Bhatta Gosvami - Dzień odejścia
16 lipiec 2017
Karka Sankranti
17 lipiec 2017
Srila Lokanatha Gosvami - Dzień odejścia
18 lipiec 2017
Założenie ISKCON-u w Nowym Yorku
19 lipiec 2017
Ekadasi (bez postu)
20 lipiec 2017
Kamika Ekadasi
21 lipiec 2017
Przerwanie postu 04:40 - 10:01
26 lipiec 2017
Sri Raghunandana Thakura - Dzień odejścia
Sri Vamsidasa Babaji - Dzień odejścia
Statystyki
Ilość odwiedzin: 339 979

Bhakti Vriksha

Bhakti Wriksza - to najpełniejsza i najbardziej dynamiczna metodyka przekazywania duchowej wiedzy i jej realizacji we współczesnym świecie. Dokładamy wszelkich starań, aby zatroszczyć się o każdą początkują osobę, włączając ją do małej grupy duchowego wsparcia. Grupy spotykają się regularnie w domach prowadzących, w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Uczestnicy nawiązują serdeczne relacje przyjaźni oparte o wspólne zainteresowanie i głębokie wymiany. W programie spotkań jest poznawanie się, śpiewanie, wspólna dyskusja i elementy medytacji.

Wriksza znaczy drzewo. Pan Caitanya - założyciel ruchu sankirtanu - jest pniem drzewa Bhakti. Grupy Bhakti Wriksza są gałązkami tego pięknego, kwitnącego drzewa. W takich grupach możemy doświadczyć, płynącego od duchowych korzeni, odżywienia i wzrostu.

ZAMKNIJ

Ustawienia poczty

1.Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij przycisk „To nie jest spam”.
1. Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij przycisk „To nie spam”.
4. Kliknij „OK”.
1. Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij przycisk „Oznacz” i wybierz polecenie „nie spam”
4. Kliknij „dalej”.
1. Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij przycisk „To nie jest spam”.
1. Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Najedź kursorem na przycisk „Usuń”.
4. Kliknij przycisk „Nie spam”.
1. Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij kursorem na przycisk „To nie spam”
.
1. Otwórz folder „Wiadomości-śmieci”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij link „wiadomość niebędąca śmieciem”.

ZAMKNIJ

Witamy na oficjalnej stronie Świątyni Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny (ISKCON) w Mysiadle. Jeśli po raz pierwszy spotykasz się z bhakti-yogą, czy też kulturą wedyjską lub kulturą Waisznawa - poniższa prezentacja przybliży Ci podstawowe zagadnienia związane z naszą wiarą, filozofią oraz praktyką.

 • 1. Śrila Prabhupada - założyciel-acarya Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny (ISKCON)
 • 2. Wedy - święte księgi Indii
 • 3. Intonowanie Świętych Imion Boga
 • 4. Bóstwa i świątynia
 • 5. Kuchnia wegetariańska i Prasadam

Jeśli pragniesz dowiedzieć się więcej na którykolwiek z prezentowanych tematów, zapraszamy do lektury bogatej kolekcji artykułów na naszej stronie.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej świątyni! W każdą niedzielę od godziny 13:00 do 15:30 organizujemy specjalny program otwarty, a w nim: wspólne medytacyjne śpiewanie, prezentacja filozofii Bhagavad-gity oraz wspaniała wegetariańska uczta. Wstęp wolny.